V – nestje is geboren op 22/05/ 22   —  V-Wurf  geboren am 22.05.2022

V: Papy ( Perry) Du Grand Fresnoy

PRETTY   POLLY  VON   SAXENHEIM   SENSATION
V: Hurricane von Thüringen   M: Byzomo´s Keisha Aeshley