ALEGRA DU GRAND MOTOL
V: Y Ch. Very French Boston du grand fresnoy    M: Ch. Charmante Bady Ron

 

 

 

 

 

 

Byzomo´s Keisha Aeshley
V: Byzomo´s Xamigo    M: Annie Wanyowa

 

 

 

 

 

 

 

Lana von Saxenheim Sensation
lana2619