V. PAPY DU GRAND FRESNOY                  M. REALLY FLOKI VON SAXENHEIM SENSATION