Byzomo´s Xamigo
*            + 2018

Louwie von Saxenheim Sensation
* 09.03.2012    + 04.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jazz von Saxenheim Sensation
* 2010         + 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Havanna van Kiritanaka

* 17.07.2008    + 11.08.2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

June von Saxenheim Sensation

* 2010         + 2021